Kihon / Bazika

STAVOVI

zenkutsu dachi

Moro Ashi Dachi

heiko dachi

fudo Dachi

sanchin dachi

Heisoku Dachi

Kokotsu Dachi

Neko Ashi Dachi

Kiba Dachi

Kake Dachi

Tsuru Ashi Dachi

UDARCI RUKOM – SEIKEN

Seiken Morote Chudan Tsuki

Seiken Morote Jodan Tsuki

Seiken Morote Gedan Tsuki

Seiken Chudan Oi Tsuki

Seiken Jodan Oi Tsuki

Seiken Gedan Oi Tsuki

Seiken Gedan Tate Tsuki

Seiken Ago Uchi Jodan – Migi

Seiken Ago Uchi Jodan – Hidari

Seiken Chudan Tate Tsuki

Seiken Jodan Tate Tsuki

Seiken Shita Tsuki